Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza

Na podstawie art. 91 ust. 9 (ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, o przyjęciu projektów:

 1. Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska - pobierz
 2. Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz - pobierz
 3. Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej - pobierz

 Wobec powyższego od dnia 23 marca do dnia 17 kwietnia 2020 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wersja elektroniczna ww. projektów Programów ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/ Ogłoszenia 2020”.

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

 • pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
  Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  – formularzy zamieszczonych na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednak nawiązując do stanu zagrożenia epidemicznego, troszcząc się o zdrowie mieszkańców województwa wielkopolskiego, a także o pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – zachęca się głównie do kontaktów za pomocą poczty elektronicznej.


Formularz zgłoszenia uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska - pobierz
Formularz zgłoszenia uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz - pobierz
Formularz zgłoszenia uwag do Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej - pobierz

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-24 13:03:50
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-03-24 13:00:38
Odsłon: 115
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów, w tym odpadów metali żelaznych i nieżelaznych w miejscowości Czołnochów na działce nr ewidencyjny 51/10.

Obwieszczenie (pdf)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-19 15:02:33
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2020-03-19 15:02:33
Odsłon: 116
Dziennik zmian

12.03.2020 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 12 marca 2020 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                                 Jacek Janiszewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-06 13:29:07
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-03-06 13:29:07
Odsłon: 109
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XIV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 11 marca 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020;
 • w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031;
 • w sprawie zmiany uchwały nr IX/68/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w roku 2020”;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2020 rok;
 • w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania;
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2020;
 • w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wierzchach;
 • w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. nr XL/218/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki.
 1. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Gizałki.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-10 19:26:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-03-05 11:14:44
Odsłon: 190
Dziennik zmian

9.03.2020 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 9 marca 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                            Przewodniczący Rady                                                       Roman Rojewski

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-05 11:11:40
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-03-05 11:11:40
Odsłon: 139
Dziennik zmian

25.02.2020 r.- posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 25 lutego 2020 r. o godz. 8:30 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.


Przewodniczący Komisji
Tadeusz Kostuj

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-24 09:20:53
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-02-24 09:20:53
Odsłon: 142
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów obrębu Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski

Obwieszczenie (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Starosta Pleszewski
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-18 14:36:41
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-02-14 12:25:28
Odsłon: 156
Dziennik zmian

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, komisja konkursowa w dniu 11.02.2020 r. dokonała oceny złożonych ofert. Dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotację na realizację zadania publicznego w roku 2020.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera poniższa tabela.

Oferty podlegające ocenie:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY Gizałki

Organizacja zajęć sportowych
z tenisa stołowego i udział
w rywalizacji sportowej dzieci
i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego

14 000,00 zł

14 000,00 zł

1.

Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY Gizałki

Prowadzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej

12 000,00 zł

12 000,00 zł

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-14 11:31:33
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-02-14 11:30:58
Odsłon: 182
Dziennik zmian

Zakład Komunalny Sp. z o.o. - ogłaszenie o drugim pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż ciągnika rolniczego

II_PRZETARG_URSUS_ogłoszenie.pdf

II_PRZETARG_URSUS_oferta.docx

URSUS_zdjecie.jpg

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-14 10:43:36
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2020-02-14 10:43:36
Odsłon: 578
Dziennik zmian

Harmonogram zebrań wiejskich od 17 lutego do 4 marca 2020 r.

Nazwa sołectwa

Termin zebrania

Godzina
zebrania

Miejsce zabrania

Białobłoty
Dziewiń Duży

17.02.2020

17.00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Krzyżówka
Orlina

18.02.2020

17.00

Szkoła Podstawowa w Białobłotach

Tomice

19.02.2020

17.00

GCK w Tomicach

Gizałki

24.02.2020

17.00

Świetlica Wiejska w Gizałkach

Nowa Wieś

25.02.2020

18.00

Przedszkole w Nowej Wsi

Ruda Wieczyńska

26.02.2020

17.00

Sala OSP w Rudzie Wieczyńskiej

Czołnochów

27.02.2020

19.00

Sala OSP w Szymanowicach

Szymanowice

27.02.2020

17.00

Sala OSP w Szymanowicach

Leszczyca
Wierzchy

02.03.2020

17.00

Szkoła Podstawowa  w Wierzchach

Wronów
Toporów
Kolonia Obory

03.03.2020

17.00

Sala OSP we Wronowie

Kolonia Ostrowska
Świerczyna

04.03.2020

17.00

Sala OSP w Kolonii Ostrowskiej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-10 09:15:43
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-02-10 09:12:52
Odsłon: 205
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - nieruchomość niezabudowana w m. Gizałki, działka nr 348/8

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gizałki:

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Gizałki (obręb Gizałki) oznaczona jako działka nr 348/8 o powierzchni 0,0016 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00018110/6.

Cena działki wynosi 3.205,35 zł netto. Sprzedaż ww. nieruchomości podlega podatkowi VAT w wysokości 23%.

W ewidencji gruntów ww. działka jest sklasyfikowana jako grunty orne klasy V. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta i nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Dla działki nr 348/8 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu obejmującego ww. działkę została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RNPP.6733.4.2016 z dnia 23.03.2016 r., zmieniona decyzją znak: RNPP.6733.18.2019 z dnia 19.11.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie parkingu przy sali sportowej w Gizałkach oraz bieżni służącej rekreacji i siłowni zewnętrznej.

Ww. działka zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli przyległej nieruchomości, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Nabywcy pokrywają koszty zawarcia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej i wpisu do księgi.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411517 wew. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31 11:44:14
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-31 11:44:14
Odsłon: 151
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - lokal usługowy w Gizałkach przy ul. Kaliskiej 23A

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w najem:

Lokal usługowy nr 8 o powierzchni użytkowej 70,33 m2 znajdujący się na parterze budynku zlokalizowanego na działce nr 348/5 położonej w Gizałkach przy ul. Kaliskiej 23A, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018942/7.

Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki działka ta przeznaczona jest pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Czynsz najmu wynosi miesięcznie 15,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu plus obowiązujący podatek VAT. Kwota czynszu waloryzowana będzie w lutym każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w styczniu każdego roku przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2021 r.

Czynsz płatny jest z góry w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Nieruchomość zostanie oddana w najem w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy, tj. Poczty Polskiej S.A.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411517 wew. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31 11:41:14
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-31 11:40:43
Odsłon: 125
Dziennik zmian

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – rok szkolny 2020/2021

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, przeprowadza się postepowania rekrutacyjne. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnych gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole należy składać zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, tj. w terminie
7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Jeżeli dana szkoła publiczna dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niej przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Terminy oraz kryteria określone w celu rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do pierwszych klas szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Gizałki określa:

 • Zarządzenie Wójta Gminy Gizałki nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły prowadzonej przez Gminę Gizałki, określają uchwały Rady Gminy Gizałki:

 • Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 marca 2015 r.
 • Uchwała nr XIV/71/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 lutego 2016 r.

Zarządzenie nr 6/2020 (PDF)

Uchwała nr V/18/2015 (PDF)

Uchwała nr XIV/71/2016 (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-31 09:33:32
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-31 09:33:32
Odsłon: 179
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2020 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy.

 1. Dotację celową z budżetu Gminy Gizałki spółce wodnej udziela się na dofinansowanie robót obejmujących bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie
  lub dofinansowanie inwestycji, realizowanych ze składek członkowskich na terenie Gminy Gizałki.
 2. Dofinansowaniu podlega wyłącznie działalność, o której mowa w art. 441 ust. 3 pkt 3-5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).
 3. Łączna wysokość środków przeznaczonych na dotację jest określona w budżecie gminy na dany rok. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 6.000 zł.
 4. Dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 udziela się w wysokości 40% wartości robót zaplanowanych do wykonania, z zastrzeżeniem, że w przypadku wnioskowania przez spółkę wodną o dotację w kwocie niższej niż 40% wartości robót, udziela się dotacji we wnioskowanej kwocie, natomiast w przypadku gdy wnioskowana przez spółkę wodną kwota dotacji przekroczy kwotę przewidzianą na ten cel w budżecie gminy, wysokość dotacji zostanie umniejszona do wysokości środków przewidzianych w budżecie.

Dotację na realizację zadań, o których mowa powyżej przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną. Termin składania wniosku do 28 lutego 2020 roku.

Wójt Gminy
Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Donata Potocka
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-24 13:02:00
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-30 14:59:02
Odsłon: 186
Dziennik zmian

Harmonogram czyszczenia sieci wodociągowej w lutym 2020 r.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Gizałkach planuje czyszczenie sieci wodociągowej na terenie gminy, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.

Miejscowość

Planowany termin czyszczenia sieci wodociągowej

1.

Gizałki, Nowa Wieś, Ruda Wieczyńska, Obory

 

11.02.2020

 

2.

Czołnochów, Szymanowice, Leszczyca Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik, Wierzchy, Gizałki Las

 

12.02.2020

 

3.

Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna, Toporów, Wronów

 

13.02.2020

4.

Białobłoty, Krzyżówka, Orlina Duża, Orlina Mała, Dziewiń Duży

 

14.02.2020

 

Czyszczenie sieci wodociągowej odbywać się będzie według powyższego harmonogramu, o ile nie wystąpią przeszkody obiektywne, jak np. awarie urządzeń wodociągowych.

Czyszczenie prowadzone będzie w godz.: 10:00 – 14:00, bez stosowania środków chemicznych. Nie obejmuje ono przyłączy oraz instalacji wewnętrznych.

Podczas płukania sieci mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody do poszczególnych budynków oraz pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy odbiorców wody za powyższe utrudnienia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-30 10:24:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-30 10:23:04
Odsłon: 185
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.