12 czerwca br. urząd będzie nieczynny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. dzień 12.06.2020 r. ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki za dzień 15 sierpnia 2020 r. – święto przypadające w sobotę.

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Magdalena Klamecka
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-03 08:25:20
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-06-03 08:25:20
Odsłon: 61
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV w miejscowości Leszczyca.

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02 14:49:39
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2020-06-02 14:49:39
Odsłon: 59
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-01 13:48:47
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-06-01 13:48:47
Odsłon: 68
Dziennik zmian

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza

Ogłoszenie (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28 08:41:58
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-05-28 08:41:58
Odsłon: 57
Dziennik zmian

02.06.2020 r. - posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 2 czerwca 2020 roku o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Kostuj
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-27 13:48:05
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-05-27 13:29:44
Odsłon: 79
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się  25 maja 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020;
  2. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na zakup respiratora – sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19;
  4. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;
  5. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  6. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  7. w sprawie utraty mocy uchwały nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gizałki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  8. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2020;
  9. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  10. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez gminę Gizałki;
  11. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki
  12. w sprawie powołania zastępcy dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach;
  13. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach.
 1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
 2. Sprawozdanie z działalności GOPS w Gizałkach za rok 2019 oraz wykaz potrzeb na rok 2020.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-26 09:39:29
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-05-19 14:09:25
Odsłon: 150
Dziennik zmian

21.05.2020 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 21 maja 2020 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                                       Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-18 13:49:22
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-05-18 13:49:22
Odsłon: 109
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV.

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-12 15:32:32
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2020-05-12 15:32:32
Odsłon: 81
Dziennik zmian

Zaproszenie do złożenia oferty przez wykonawców dla sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Ruda Wieczyńska, Gizałki, Nowa Wieś, Czołnochów, Szymanowice i Tomice.

Zaproszenie do złożenia oferty przez wykonawców

Załączniki

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-06 14:35:08
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2020-05-06 14:35:08
Odsłon: 279
Dziennik zmian

Komunikat Wójta Gminy Gizałki w sprawie otwarcia przedszkoli

Ze względu na realne zagrożenie epidemiczne i w trosce o zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców i ich rodzin, po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pleszewie oraz po gruntownej analizie wytycznych ministerstw co do wymogów dla tego typu placówek, które mogą funkcjonować w okresie pandemii, wyraziłem zgodę Dyrektorowi Przedszkola Publicznego ,,Smerfy” w Nowej Wsi na zawieszenie zajęć od dnia 6.05.2020r. do dnia 24.05.2020 r.

W pozostałych placówkach zajęcia nie będą prowadzone ze względu na brak zgłoszeń zamiaru uczęszczania dzieci na zajęcia opiekuńcze.

Decyzje o dalszym funkcjonowaniu placówek oświatowych będę podejmował na podstawie bieżącej analizy sytuacji epidemicznej i prawnej.

Informuję ponadto, że rodzice dzieci, którzy nie będą mogli posłać dziecka do przedszkola z powodu zamknięcia placówki na mocy decyzji samorządu terytorialnego ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19, będą mogli otrzymać zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-06 12:22:04
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-05-06 12:22:04
Odsłon: 109
Dziennik zmian

Komunikat Wójta Gminy Gizałki ws. otwarcia przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W dniu 29 kwietnia br. opublikowane zostało rozporządzenie umożliwiające wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w placówce. Dlatego też Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wydali wytyczne kierowane do organów prowadzących, dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców.

Do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Białobłotach i Szkole Podstawowej w Tomicach rodzice nie dokonali zgłoszenia zamiaru uczęszczania ich dzieci na zajęcia opiekuńcze, natomiast w Przedszkolu Publicznym „Smerfy" w Nowej Wsi dokonano wstępnej analizy co do możliwości funkcjonowania przedszkola dla dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia im opieki.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie ws. spełnienia warunków określonych w wytycznych, podjęta zostanie decyzja o funkcjonowaniu placówki, o czym Państwa poinformuję odrębnym komunikatem.

Wójt Gminy
/-/ Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-04 13:10:15
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-05-04 13:10:15
Odsłon: 104
Dziennik zmian

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu w sprawie prawidłowego wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin

Komunikat (PDF)

Chrońmy pszczoły (PDF)

Zabieg środkami ochrony roślin (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-30 14:45:41
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-04-30 14:41:44
Odsłon: 101
Dziennik zmian

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gizałki w 2019 r.

Analiza (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Aleksandra Rybarczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-30 11:34:31
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-04-30 11:34:31
Odsłon: 132
Dziennik zmian

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-15 13:33:22
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-04-15 13:33:22
Odsłon: 164
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek w miejscowości Kolonia Obory

Obwieszczenie (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-26 13:56:59
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-03-26 13:56:59
Odsłon: 231
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dz. nr 251 o pow. 0,49 ha w Gizałkach przy ul. Szkolnej

Wykaz (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-31 15:17:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-03-31 15:17:26
Odsłon: 119
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów obrębu Kwileń gm. Chocz

Obwieszczenie (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-25 15:12:33
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-03-25 15:12:33
Odsłon: 117
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.