Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o przystąpieniu do projektu partnerskiego Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-31 15:05:58
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-07-31 15:05:58
Odsłon: 347
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów obrębu Kwileń

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-29 13:04:19
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-07-29 13:04:19
Odsłon: 333
Dziennik zmian

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2019/2020

RI.271.2.2.2019_-_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-12 12:15:14
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-07-22 08:46:29
Odsłon: 601
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty

Obwieszczenie_Starosty_Pleszewskiego_-_17.07.2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-17 13:17:59
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-07-17 13:17:59
Odsłon: 289
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania „Rozbudowa rozdzielni sieciowej WN 110 kV Gizałki do funkcjonalności stacji transformatorowo – rozdzielczej 110/15 kV”

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-17 09:57:45
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-07-17 09:57:45
Odsłon: 994
Dziennik zmian

Obwieszczenie o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3 w miejscowości Kolonia Obory, gm. Gizałki.

Obwieszczenie_11_07_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11 14:07:14
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-07-11 14:07:14
Odsłon: 364
Dziennik zmian

Informacja dotycząca składania wniosków o oszacowanie szkód suszowych

Wójt Gminy Gizałki informuje, że w związku z brakiem opadów i wysokimi temperaturami istnieje zagrożenie wystąpienia suszy, która może spowodować szkody w uprawach. W przypadku wystąpienia szkód rolnicy mogą składać wnioski o ich oszacowanie. Z uwagi na to, że straty w uprawach muszą być oszacowane przed zbiorami, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do dnia 15.07.2019 r.

Zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, obecnie za zagrożone suszą na terenie naszej gminy uznane są zboża jare. Kolejny komunikat zostanie ogłoszony przez Instytut po 30 czerwca (raporty są ogłaszane co 10 dni). Informujemy, że łąki i pastwiska nie są objęte monitoringiem suszy.

We wniosku o oszacowanie szkód należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Gizałki, również te, w których nie wystąpiły szkody. Dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty obszarowe, składanym do ARiMR. W przypadku posiadania gruntów rolnych w innych gminach, szkody należy zgłaszać w tej gminie, w której położone są grunty. Protokoły z oszacowania szkód z innych gmin należy dostarczyć do gminy, w której znajduje się siedziba gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego. W przypadku, gdy szkody w innej gminie nie będą zgłaszane, to uprawy z tej gminy należy wpisać do wniosku w naszej gminie, a stopień szkód wynosić będzie dla tych upraw 0%.

Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca przeznaczona na sprzedaż, to zgłaszający szkody wypełnia również oświadczenie o ilości sprzedawanych zwierząt.

Druk wniosku o oszacowanie szkód można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub u sołtysa, albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

Po otrzymaniu wniosków od rolników komisja gminna powołana przez Wojewodę przystąpi do szacowania szkód. Protokół z oszacowania szkód jest niezbędny przy ubieganiu się o pomoc w związku z poniesieniem strat. Obowiązujące formy pomocy dla rolników w związku ze szkodami to kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji oraz odroczenie terminu płatności składek KRUS lub ich rozłożenie na raty. Niezależnie od tego, rząd może podjąć decyzję o uruchomieniu innych form pomocy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wew.108.

Wniosek o szacowanie szkód

Załącznik do wniosku o szacowanie szkód

Wniosek o szacowanie szkód

Załącznik do wniosku o szacowanie szkód

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-27 15:03:24
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-06-27 12:36:07
Odsłon: 1027
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla nauczycieli w projekcie: „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w gminie Gizałki”, realizowanego przez Gminę Gizałki

Informacja_o_wyborze_oferty_copy_copy.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-15 08:58:02
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-06-25 14:43:06
Odsłon: 538
Dziennik zmian

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że VII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD VII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2019,
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gizałki za rok 2018:
  1. przedstawienie raportu,
  2. debata,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gizałki za rok 2018:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz informacją o stanie mienia gminy,
  2. przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
  3. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
  4. dyskusja nad sprawozdaniami,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
  2. przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Informacje i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-17 15:46:07
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-06-17 15:45:21
Odsłon: 424
Dziennik zmian

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach (rozstrzygnięty)

Ogłoszenie o konkursie

Wynik konkursu

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-05 16:45:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-06-17 15:01:49
Odsłon: 671
Dziennik zmian

24.06.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                     Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-17 14:12:15
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-06-17 14:12:15
Odsłon: 341
Dziennik zmian

18.06.2019 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzedu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Jacek Dąbrowski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-17 15:09:51
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-06-17 14:09:19
Odsłon: 329
Dziennik zmian

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Gizałki (zakończony)

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-02 12:03:53
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-06-14 12:52:57
Odsłon: 1003
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 7, 149 (obręb 0003) w miejscowości Dziewiń Duży, gmina Gizałki".

Obwieszczenie_11_06_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-11 12:20:11
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-06-11 12:20:11
Odsłon: 362
Dziennik zmian

6.06.2019 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki .

                                                                                               
Przewodniczący Komisji
                                                                               Henryk Osman
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-29 09:25:31
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-05-29 09:21:52
Odsłon: 326
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki w 2019r

RI.271.2.1.2019_-_Zawiadomienie_o_wyniku.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-18 14:16:16
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-05-29 08:18:10
Odsłon: 679
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokal użytkowy o pow. 44 m2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach (pomieszczenia dla obsługi karetki pogotowia)

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:

 • lokal użytkowy o powierzchni 44 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach (pomieszczenia dla obsługi karetki pogotowia).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-21 15:16:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-05-21 15:16:06
Odsłon: 313
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości - dz. nr 21/2 o pow. 1,3157 ha w Gizałkach (siedziba Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.)

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Gizałki przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

 • zabudowana działka nr 21/2 o powierzchni 1,3157 ha położona w miejscowości Gizałki (siedziba Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-21 15:10:05
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-05-21 15:07:18
Odsłon: 326
Dziennik zmian

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że VI Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 27 maja 2019 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek VI Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”, za lata 2017-2018;
  2. przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  3. emisji obligacji Gminy Gizałki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  4. zmian planu budżetu na rok 2019;
  5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

                                    
Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-21 14:43:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-05-21 14:43:06
Odsłon: 415
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Organizacja kolonii letnich dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki wraz z programem profilaktycznym

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-29 11:46:35
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-05-17 08:41:11
Odsłon: 522
Dziennik zmian

24.05.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 24 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-21 14:35:44
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-05-21 14:35:44
Odsłon: 343
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka

20190509_Obwieszczenie.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-09 14:30:46
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-05-09 14:30:19
Odsłon: 389
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.