29.10.2019 r. - posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 października 2019 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                               
                                      Przewodniczący Komisji
                                                                                                                      Tadeusz Kostuj

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-23 10:24:32
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-10-23 10:24:32
Odsłon: 321
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-21 08:42:56
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-10-21 08:42:56
Odsłon: 330
Dziennik zmian

10.10.2019 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 10 października 2019 r. o godz. 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                                                                       Henryk Osman 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-04 17:45:04
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-10-04 17:45:04
Odsłon: 256
Dziennik zmian

Harmonogram polowań zbiorowych

Harmonogram_polowań.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03 15:03:09
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-10-03 15:03:09
Odsłon: 314
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN-0,4 kV na kablową.

Obwieszczenie_01_10_2019r.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-01 15:21:45
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-10-01 15:21:45
Odsłon: 285
Dziennik zmian

Informacja o pomocy suszowej dla rolników

Urząd Gminy Gizałki informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc finansową dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy. Wnioski o udzielenie tej pomocy można będzie składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu z oszacowania szkód. Wnioski będą przyjmowane od dnia 3 października do dnia 31 października 2019 r.

Protokoły dla gospodarstw, w których szkody wynosiły poniżej 30% średniej łącznej produkcji rolnej (tj. produkcji roślinnej i zwierzęcej), są do odebrania w Urzędzie Gminy (pokój nr 8). Jeżeli szkody wynosiły powyżej 30% średniej łącznej produkcji rolnej, to protokoły będą do odebrania w Urzędzie Gminy po ich potwierdzeniu i odesłaniu przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Stawka pomocy będzie wynosić:

 • 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Dla gospodarstw, w których szkody wynosiły poniżej 30% łącznej produkcji rolnej, pomoc będzie udzielana jako pomoc „de minimis”, a w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% produkcji rolnej pomoc będzie udzielana poza formułą pomocy „de minimis”.

Kwota pomocy będzie pomniejszana o 50% dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych.

Formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl lub w Biurze Powiatowym Agencji oraz na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.gizalki.pl lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 8).

Szczegółowe informacje na temat pomocy finansowej można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62 7420 101), a na temat protokołów z oszacowania szkód – w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-27 08:46:28
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-09-27 08:42:06
Odsłon: 283
Dziennik zmian

Ogłoszenie o naborze do Dziennego Domu Pomocy w Tomicach

Ogłoszenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-23 14:33:16
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-09-23 14:33:16
Odsłon: 998
Dziennik zmian

Obwieszczenie o planowanych terminach polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) Wójt Gminy Gizałki informuje o planowanych terminach polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 25 „Ryś” w Poznaniu w następujących terminach i miejscach:

 • Obwód łowiecki nr 293 - w terminach: 05.10.2019 r., 23.11.2019 r., 21.12.2019 r., 26.01.2020 r.
 • Obwód łowiecki nr 279 i 293 - w terminach: 12.10.2019 r., 19.10.2019 r., 26.10.2019 r., 09.01.2020 r., 11.01.2020 r., 13.01.2020 r., 15.01.2020 r., 09 i 22.02.2020 r., 07 i 22.03.2019 r.
 • Obwód łowiecki nr 279 - w terminach: 03.11.2019 r., 07.12.2019 r., 04.01.2020 r.

Rozpoczęcie polowania o godz. 8:00, zakończenie polowania w godz. 14:00-16:00.

Obwód nr 293 obejmuje miejscowości: część Studzianki, Orlina Mała, Orlina Duża, część Białobłot i część Dziewinia Dużego.

Obwód nr 279 obejmuje miejscowości: Krzyżówka, część Białobłot, część Dziewinia Dużego.

Jednocześnie informujemy, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach obejmujących ww. obwody łowieckie oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Gizałki w zakładce: Ogłoszenia i obwieszczenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-20 08:06:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-09-20 08:06:51
Odsłon: 298
Dziennik zmian

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że IX Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na przystąpienie do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w roku 2020”;
  3. stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
  4. zmian planu budżetu na rok 2019;
  5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  6. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2019 r.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-19 11:52:30
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-09-19 11:52:30
Odsłon: 304
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej budowie drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty

Obwieszczenie_Starosty_Pleszewskiego_-_18.09.2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-18 11:25:03
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-09-18 11:25:03
Odsłon: 257
Dziennik zmian

24.09.2019 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 24 września 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                                 Jacek Janiszewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-18 09:39:43
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-09-18 09:39:43
Odsłon: 293
Dziennik zmian

23.09.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 23 września 2019 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-18 09:35:16
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-09-18 09:35:16
Odsłon: 322
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz słupów linii napowietrznej SN.

Obwieszczenie_17_09_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-17 14:36:06
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-09-17 14:36:06
Odsłon: 274
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy

Obwieszczenie_Starosty_Pleszewskiego_-_12.09.2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-12 13:44:21
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-09-12 13:44:21
Odsłon: 241
Dziennik zmian

Nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji gminnych i programów rozwojowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Gizałki (zakończony)

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Informacja_o_wynikach_naboru_na_wolne_stanowisko.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-09 11:20:08
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-09-12 07:46:30
Odsłon: 1274
Dziennik zmian

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 632052P Orlina Mała

 

RI.271.1.3.2019_-_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

RI.271.1.3.2019_-_Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-15 15:10:41
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-08-27 11:17:08
Odsłon: 908
Dziennik zmian

19.08.2019 r.- posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym odbędzie się 19 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Tadeusz Kostuj
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-12 16:34:22
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-08-12 16:34:22
Odsłon: 326
Dziennik zmian

Informacja o dniu wolnym od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 1 sierpnia 2019 r. dzień 16.08.2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki.

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Magdalena Klamecka
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-12 11:01:41
Opublikował: Magdalena Klamecka
Data publikacji: 2019-08-12 11:01:41
Odsłon: 360
Dziennik zmian

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że VIII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 8 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019;
  2. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2019 rok;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gizałki;
  5. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gizałki;
  6. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
  7. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Gizałki Nr VI/24/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  8. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  9. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydata na ławnika.
 6. Wybór trzech przedstawicieli Rady do komisji stypendialnej przyznającej stypendia dla uczniów placówek oświatowych Gminy Gizałki za osiągnięcia w dziedzinie nauki kultury i sportu.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02 11:23:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-08-02 11:23:51
Odsłon: 371
Dziennik zmian

Zakład Komunalny - Zapytanie ofertowe dostawa oleju opałowego

Zapytanie_ofertowe_-_olej_opałowy.pdf

Załączniki_do_zapytania_ofertowego_-_olej_opałowy.pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_copy.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-27 12:24:15
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-08-08 07:47:29
Odsłon: 547
Dziennik zmian

7 sierpnia 2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 7 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                     Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02 11:16:23
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-08-02 11:16:23
Odsłon: 307
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.