Obwieszczenie o planowanych terminach polowań zbiorowych

Obwieszczenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-16 08:49:45
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-16 08:49:45
Odsłon: 745
Dziennik zmian

Informacja dla mieszkańców gminy Gizałki korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku ze zmianą pracownika na stanowisku inkasenta

Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że odczytem wodomierzy i wystawianiem faktur za wodę i ścieki oraz poborem opłat z tego tytułu zajmuje się pracownik zatrudniony w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gizałkach, ul. Wrzesińska 17.

Nasz pracownik legitymuje się stosownym upoważnieniem nr 1/19 i posiada legitymację służbową nr 1/16, którą ma obowiązek okazać przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
Ma prawo do:

a) Dokonywania odczytu wskazań wodomierzy,

b) Wystawiania faktur za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,

c) Poboru opłat wynikających z wystawionych faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki

Dokonywanie odczytów wodomierzy odbywać się będzie zazwyczaj w godzinach  od 7:30 do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku. W przypadkach, gdy inkasent nie zastanie właściciela nieruchomości w w/w wskazanych godzinach, prosimy o przekazanie informacji o stanie wodomierza telefonicznie pod nr tel.: (62)7411 530 lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wobec powyższego proszę o pomoc podczas kontaktu naszego pracownika z Państwem,
tj. udostępnienie pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, wskazanie urządzenia itp.

W legitymacje zaopatrzone są również służby techniczne wykonujące bieżące czynności na sieciach i przyłączach wodno-kanalizacyjnych polegające na:

a) Zainstalowaniu lub demontażu wodomierza głównego,

b) Przeprowadzeniu kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz dokonania badań i pomiarów,

c) Przeprowadzeniu przeglądów i napraw urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych będących własnością Gminy Gizałki

d) Sprawdzeniu ilości  i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

e) Odcięciu przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających  dostarczanie wody do lokalu,

f) Usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego

Kontakt w sprawach technicznych:

- informacje o awariach na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy zgłaszać na telefon alarmowy: 798-160-653 wszystkie inne problemy lub pytania związane z gospodarką wodno- ściekową prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-15 13:41:04
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-15 13:41:04
Odsłon: 626
Dziennik zmian

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych i programów rozwojowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Gizałki (zakończony)

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wyniku naboru

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-27 08:10:07
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-15 11:51:27
Odsłon: 1320
Dziennik zmian

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Wójt Gminy Gizałki ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok:

Zadanie "Organizacja zajęć sportowych z tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego."

Zadanie "Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowanie czasu wolnego."

Zadanie "Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej."

Treść ogłoszeń oraz dokumenty w załączeniu.

Ogłoszenie I

Ogłoszenie II

Oferta

Oferta

Umowa

Umowa

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Zgłaszanie członków komisji I

Zgłaszanie członków komisji II

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-10 15:20:32
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-10 15:06:19
Odsłon: 756
Dziennik zmian

Informacja dotycząca zakazu spalania odpadów w piecach

W związku z pismem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Urząd Gminy Gizałki apeluje do mieszkańców gminy o przestrzeganie ustawowego zakazu spalania odpadów w domowych piecach.

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji trujących gazów (tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór) oraz pyłów, które mogą zawierać trujące substancje takie, jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne np. benzo(a)piren, metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć) oraz dioksyny i furany. Ww. gazy i pyły negatywnie wpływają na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie człowieka.

Zanieczyszczenia wytwarzane podczas palenia śmieci powodują m.in. choroby serca, naczyń krwionośnych i dróg oddechowych, astmę, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, choroby nowotworowe. Paląc śmieci zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i glebę, a także niszczymy przewody kominowe.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r., do spalania w domowych piecach mogą być wykorzystane następujące odpady:

 • papier, tektura i drewno,
 • opakowania z papieru, tektury i drewna,
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
 • odpady kory i korka,
 • trociny, wióry i ścinki z drewna.

W domowych piecach nie wolno spalać:

 • plastikowych pojemników i butelek,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • drewna malowanego, lakierowanego lub impregnowanego (np. stare meble, okna),
 • odpadów z płyt wiórowych i oklein,
 • odpadów skórzanych (np. stare buty, odzież)
 • starych ubrań i tkanin,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb (np. katalogi, kolorowe czasopisma, kolorowe opakowania kartonowe).

Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny w wysokości do 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, dywany, zużyty sprzęt elektryczny, duże odpady plastikowe, itp.) można przekazywać do odbioru w wyznaczonych dniach zbiórki, dwa razy w roku, przez firmę odbierającą śmieci, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, na zgłoszenie telefoniczne 5 dni przed datą odbioru, tel. 62 7412303, 62 7412309. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gizałkach ul. Wrzesińska 17 na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. można oddać bezpłatnie m.in. odpady z remontów i chemikalia (farby, lakiery, środki ochrony roślin i ich opakowania).

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r. (tzw. „uchwałą antysmogową”) od 1 maja 2018 r. obowiązuje zakaz stosowania w domowych piecach paliw stałych najgorszej jakości: węgla brunatnego, mułu i flotokoncentratu węglowego, bardzo drobnego miału oraz niesezonowanego drewna o wilgotności powyżej 20%.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-04 12:54:19
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-04 12:49:06
Odsłon: 617
Dziennik zmian

Ogłoszenie o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki przypomina o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest. Informację należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. W informacji należy wpisać dane dla każdego posiadanego budynku, w którym występują wyroby z azbestem (tj. rodzaj budynku, numer działki, rodzaj wyrobu z azbestem i jego ilość w m2 oraz stopień pilności usunięcia) albo sporządzić oddzielną informację dla każdego budynku.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przechowuje się w domu przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji, a drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi, tj:

Wójtowi Gminy Gizałki - dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego - dotyczy pozostałych osób (przedsiębiorców, osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, itp.).

Przed wypełnieniem „Informacji o wyrobach zawierających azbest" należy sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje się ją w domu. Z oceny wynika stopień pilności usunięcia azbestu, który należy wpisać w „Informacji".

Przypominamy, że złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest" jest warunkiem uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów z azbestem.

Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), kto nie przekazuje informacji o wyrobach zawierających azbest wójtowi albo marszałkowi województwa, podlega karze grzywny (art. 346).

Druk „Informacji" i „Oceny" można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl w zakładce „Ogłoszenia i obwieszczenia" (druki dołączone są do ogłoszenia) lub w zakładce „Azbest".

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-04 08:41:47
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-04 08:37:20
Odsłon: 536
Dziennik zmian

Kurenda w sprawie zmian związanych ze zwrotem podatku akcyzowego

Urząd Gminy Gizałki informuje o zmianach związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Od 2019 roku zwiększeniu ulega limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych z 86 do 100 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie ulega zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Ponadto, hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku.

Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w Urzędzie Gminy, pok. nr 7 w terminach:

 • od 1 do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
 • od 1 do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego do 31 lipca 2019 r.

Druk wniosku

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-03 10:12:02
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-01-03 10:12:02
Odsłon: 865
Dziennik zmian

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że III Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD III SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki;
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
  3. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2019 rok;
  4. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  6. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  7. zmian planu budżetu na rok 2018;
  8. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028;
  9. uchwały budżetowej na rok 2019
   1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019;
   2. przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
   3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019;
   4. opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2019;
   5. głosowanie uchwały.
  10. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030;
   1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030;
   2. przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
   3. głosowanie uchwały.
  11. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informuję, że III Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD III SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy Gizałki.

4.      Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 

1)      wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki;

2)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

3)      zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2019 rok;

4)      ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 

5)      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 

6)      określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 

7)      zmian planu budżetu na rok 2018;

 

8)      zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028;

 

9)      uchwały budżetowej na rok 2019

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019;

b)      przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;

c)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019;

d)      opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2019;

e)      głosowanie uchwały.

 

10) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030

 

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030;

b) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;

c) głosowanie uchwały.

             11) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

   6. Interpelacje i zapytania radnych.

   7. Informacje i wolne wnioski.

   8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-20 09:39:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-12-20 09:39:06
Odsłon: 754
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

         Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

- działka nr 275/3 o powierzchni 0,0264 ha położona w miejscowości Gizałki.

              

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Kamila Łoza
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-14 09:16:33
Opublikował: Kamila Łoza
Data publikacji: 2018-12-14 09:16:33
Odsłon: 865
Dziennik zmian

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Gizałki

7 grudnia 2018 r. o godz.9:00 (piątek) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki.

7 grudnia 2018 r. o godz.10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki.

10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz.16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki.

10 grudnia 2018 r. o godz.17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06 10:36:50
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-12-06 09:15:16
Odsłon: 875
Dziennik zmian

24 grudnia 2018 r. urząd będzie nieczynny

Informuję, że dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki. Dzień ten zostanie odpracowany 8 grudnia 2018 r. (sobota).
Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 917 z późn. zm).

Wójt Gminy
/-/ Robert Łoza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06 09:12:21
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-12-06 09:12:08
Odsłon: 770
Dziennik zmian

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że II sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD II SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki;
  2. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki;
  3. wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki;
  4. wyboru Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki;
  5. wyboru Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki;
  6. ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gizałki;
  7. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gizałki;
  8. ustalenia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta;
  9. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019;
  10. stawek podatku od nieruchomości;
  11. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Gizałki;
  12. powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim”;
  13. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pleszew na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim;
  14. zmian planu budżetu na rok 2018;
  15. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2019.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-28 15:49:53
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-28 10:58:49
Odsłon: 678
Dziennik zmian

Informacja o I Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-15 12:22:36
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-15 12:22:36
Odsłon: 772
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.