Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Wójt Gminy Gizałki ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż samochodu osobowego

 1. Przedmiot sprzedaży: samochód osobowy
   - marka: Volkswagen Passat FL
   - rok produkcji: 2004
   - przebieg: 304800 km
   - poj. silnika: 1896 cm3
 2. Tryb przetargu – ofertowy pisemny.
 3. Termin złożenia ofert: 17.12.2019 r., godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki.
 4. Otwarcie ofert: 17.12.2019 r., godz. 10.15, pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Gizałki.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: Oferta – samochód osobowy, nie otwierać do 17.12.2019 r. do godz. 10.15.
 6. Cena wywoławcza:  7500,00 zł. Słownie: siedem tysięcy pięćset zł 00/100
 7. Minimalna oferowana kwota nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 8. Sprzedający odstępuje od przyjmowania wpłaty z tytułu wadium.
 9. Samochód można oglądać w miejscu postoju tj. przy budynku Urzędu Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.
 10. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie do 3 dni od dnia wyłonienia jego oferty.
 11. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.
 12. Przetarg ofertowy odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2019 Wójta Gminy Gizałki
  z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży samochodu.
 13. Wójt Gminy Gizałki zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

Wójt Gminy Gizałki
Robert Łoza

Wzór oferty (DOCX)

Wzór oferty (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Robert Pisula
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 15:11:40
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-10 15:10:24
Odsłon: 331
Dziennik zmian

Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                                        Henryk Osman

                       

Informuję, że posiedzenie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                                                 Zenon Andrzejewski

 

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 12 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                                      Tadeusz Kostuj

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-06 13:21:16
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-12-04 13:32:52
Odsłon: 263
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Gizałki, Tomice i Wierzchy w okresie od 01.01.2020r. do 26.06.2020r.

RI.271.2.5.2019_-_Zawiadomienie_o_unieważnieniu.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 14:02:14
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-12-03 15:04:32
Odsłon: 390
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - lokal usługowy nr 7 (kotłownia) w budynku położonym w Gizałkach, ul. Kaliska 23A, dz. nr. 348/5

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Lokal usługowy nr 7 o powierzchni użytkowej 84,86 m2 stanowiący kotłownię wraz z wyposażeniem znajdującą się w przyziemiu (piwnicy) budynku zlokalizowanego na działce nr 348/5 położonej w Gizałkach przy ul. Kaliskiej 23A, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018942/7.

Dla działki nr 348/5 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działka ta przeznaczona jest w pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Czynsz dzierżawny będzie wynosił 15,00 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny jest w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez wydzierżawiającego

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Gizałkach, na okres trzech lat od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02 09:56:55
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-02 09:56:33
Odsłon: 201
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - dz. nr 459 w Tomicach

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w użyczenie:

Zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Tomice, oznaczona jako działka nr 459 o powierzchni 0,1400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00018055/2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem Gminnego Centrum Kultury. Ma ona dostęp do drogi publicznej.

Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działka ta przeznaczona jest pod tereny o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika, tj. Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8), tel. 62 7411517 wewn. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02 10:01:44
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-02 09:53:33
Odsłon: 208
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV, słupów linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4 kV

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

    

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości,

   

że w dniu 29.11.2019 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Bartosz Sołtysiak, działający w imieniu ENERGA Invest Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV, słupów linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV na działkach nr 216/2, 217, 218, 226/1 położonych w Leszczycy (ark. mapy 1).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28 (pokój nr 8).

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-29 14:13:27
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-11-29 14:11:21
Odsłon: 195
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XI Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 2 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Gizałki:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
  2. w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
  3. w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
  4. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019;
  5. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  6. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki;
  7. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2020.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 19:42:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-11-25 19:42:26
Odsłon: 282
Dziennik zmian

28.11.2019 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.
 
                                                                         Przewodniczący Rady
Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 16:57:09
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-11-25 16:57:09
Odsłon: 230
Dziennik zmian

28.11.2019 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Jacek Janiszewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 12:30:35
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-11-20 11:49:33
Odsłon: 267
Dziennik zmian

28.11.2019 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Jacek Dąbrowski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 12:31:44
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-11-20 11:48:06
Odsłon: 264
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Rozbudowie drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy

Obwieszczenie_Starosty_Pleszewskiego_-_19.11.2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-19 11:03:56
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-11-19 11:03:56
Odsłon: 200
Dziennik zmian

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Gizałki w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki.

Obwieszczenie_15_11_2019.pdf

Załącznik_do_obwieszczenia_z_dnia_15.11.2019.pdf

Ankieta_konsultacji_społecznych.pdf

Klauzula_informacyjna.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-18 15:01:46
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-11-15 12:56:24
Odsłon: 269
Dziennik zmian

19.11.2019 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

Przewodniczący Komisji
Henryk Osman

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-13 15:18:34
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-11-13 15:18:34
Odsłon: 230
Dziennik zmian

Wyniki konsultacji społecznych - roczny program współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Dnia 4.11.2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dotyczące konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”

W spotkaniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 4.11.2019 r. do godz. 9:00 nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zostanie przedłożona Radzie Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-04 12:49:15
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-11-04 12:49:00
Odsłon: 929
Dziennik zmian

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV na kablową na działkach nr 3, 24, 25, 2017/2, 42/9, 5/3 położonych w Studziance (ark. mapy 1).

Obwieszczenie_31_10_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-31 14:58:07
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-10-31 14:58:07
Odsłon: 244
Dziennik zmian

Informacja o zamiarze przystąpienia do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Informacja

Ankieta

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-31 11:40:17
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-10-31 11:40:17
Odsłon: 275
Dziennik zmian

6.11.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.


Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-31 14:45:53
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-10-31 14:45:53
Odsłon: 246
Dziennik zmian

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że X Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 7 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek X Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019;
  2. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  3. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;
  4. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za miniony rok szkolny 2018/2019.
 7. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-31 18:41:56
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-10-31 10:26:06
Odsłon: 264
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.