Obwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1988 roku

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 40 poz. 173 z późn. zm.) informuję, że w okresie od dnia 03 października 2006 r. przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych.

  1. Do stawienia się do rejestracji wzywa się mężczyzn urodzonych w 1988 roku oraz urodzonych w latach 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, którzy dotychczas nie spełnili obowiązku zgłoszenia się do rejestracji i nie stawali do poboru wojskowego, zameldowanych na pobyt stały albo zameldowanych na pobyt czasowy trwających ponad 2 miesiące na terenie miasta, gminy Gizałki.
  2. Rejestracja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy w Gizałkach przy ul. Kaliskiej 23 – pokój nr 1.
  3. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty a jeżeli nie ukończył 18 roku życia – inny dokument pozwalający stwierdzić jego tożsamość.
  4. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji w skutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny. Zgłaszający (członek rodziny) powinien przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację własny dowód osobisty, dokument stwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się do przedpoborowego oraz jeden z dokumentów wymieniony w pkt. 3.
  5. Przedpoborowy, który trwale w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do Urzędu Miasta/Gminy właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
  6. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić swoje miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.
  7. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie lub za pośrednictwem innej osoby Urząd Miasta/Gminy o uzasadnionych przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji a także dopełnić obowiązku zgłoszenia się do rejestracji niezwłocznie po ustaniu przeszkody przekładając dowody usprawiedliwiające nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie.
  8. Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
  9. Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą się do rejestracji  w określonym terminie i miejscu i nie przedłożą wymaganych dokumentów, w myśl art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Walczak
Data ostatniej modyfikacji: 2009-09-01 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1907
Dziennik zmian

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,15 ha położonej w Dziewiniu Dużym - działka nr 95/2

Wójt Gminy Gizałki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,15 ha położonej w Dziewiniu Dużym, oznaczonej jako działka nr 95/2, stanowiącej własność Gminy Gizałki, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00030923/8. Nieruchomość położona jest przy drodze asfaltowej. W otoczeniu działki znajduje się zabudowa mieszkalno-zagrodowa.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie 4.6.UK – tereny usług kultury i sztuki (projektowany Wiejski Dom Kultury).

Przeznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: projektowane tereny o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.230,00 zł. Wadium wynosi 250,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu na sprzedaż tej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23) w dniu 18 października 2006 r. o godz. 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Gizałkach lub na konto Urzędu w BS O/Gizałki Nr 79 84070003 04000185 2000000 1 najpóźniej do dnia 12 października 2006 r. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na konto Urzędu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie okazanie przed przetargiem dowodu wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

Przy sprzedaży w/w nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Wszelkich informacji o przetargu udziela się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych www.gizalki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwie Dziewiń Duży.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z:

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-01-10 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1796
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.