Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XIII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 30 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020;
  2. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031;
  3. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania;
  4. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki;
  5. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gizałki;
  6. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wierzchach;
  7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, ze zmianą obowiązującą część terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-24 09:14:12
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-24 09:14:12
Odsłon: 220
Dziennik zmian

29.01.2020 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-24 08:32:27
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-01-24 08:32:07
Odsłon: 194
Dziennik zmian

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Plan_postępowań_o_udzielenie_zamówień_na_2020.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-22 12:23:50
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2020-01-22 12:23:50
Odsłon: 293
Dziennik zmian

Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w okresie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. trwa nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2020 rok.

Rolnicy mogą składać wnioski, załączając faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Wypłata środków nastąpi w okresie od 1 do 30 kwietnia 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych (100 l/ha użytków rolnych) oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (30 l/1DJP).

Druk wniosku

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-22 11:56:13
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-22 11:56:13
Odsłon: 180
Dziennik zmian

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane w tutejszym Urzędzie Gminy (pokój nr 8) w dniach od 22 stycznia do 30 września 2020 r. lub do wyczerpania zabezpieczonych środków finansowych. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. W trakcie ogłoszonego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Dofinansowanie obejmuje odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zdemontowanych i składowanych tymczasowo na terenie nieruchomości wnioskodawców. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachu.

Wykonawca usług zostanie wyłoniony w drodze przetargu przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany przez Starostwo o wybranym wykonawcy.

W przypadku wymiany pokrycia dachu budynku, właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie co najmniej na 21 dni przed przystąpieniem do robót. Jeżeli wymiana pokrycia dachu wiąże się z przebudową dachu, należy wystąpić o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót.

Druki wniosków oraz regulamin realizacji zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

Z dofinansowania kosztów odbioru i unieszkodliwienia wyrobów z azbestem mogą skorzystać wyłącznie właściciele nieruchomości ujęci w internetowej „Bazie Azbestowej”, do której zostają wprowadzeni przez Urząd Gminy po złożeniu przez nich „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 wew. 109.

wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest.pdf

klauzula_informacyjna_RODO.pdf

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xls

Formularz informacji skladanych przez podmioty ubiegajace sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolostwie (pdf)

regulamin_realizacji_zadania_Usuwanie_azbestu_z_terenu_Powiatu_Pleszewskiego.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-21 15:32:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-21 15:15:10
Odsłon: 395
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - dwa pomieszczenia o powierzchni użytkowej 126,7 m2 znajdujące się na piętrze budynku zlokalizowanego na działce nr 396/8 położonej w Gizałkach przy ul. Kolejowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w użyczenie:

Dwa pomieszczenia o powierzchni użytkowej 126,7 m2 znajdujące się na piętrze budynku zlokalizowanego na działce nr 396/8 położonej w Gizałkach przy ul. Kolejowej, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018061/7.

Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działka ta przeznaczona jest pod tereny o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach, na cele prowadzenia biblioteki publicznej.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411517 wewn. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-21 14:55:47
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-21 14:55:47
Odsłon: 140
Dziennik zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - działki nr 50 i 55 w Czołnochowie, działka nr 86/3 w Czołnochowie, część działki nr 56/5 w Czołnochowie, część działki nr 315/3 we Wronowie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gizałki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

1. Działki nr 50 i 55 o łącznej powierzchni 3,5800 ha położone w Czołnochowie, zapisane w księdze wieczystej nr KZ1P/00034696/5 (grunty orne klasy V - 0,4100 ha, grunty orne klasy VI - 3,1700 ha).
Dla ww. działek brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki działki przeznaczone są pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.
Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 18,31 dt żyta rocznie.

2. Działka nr 86/3 o powierzchni 1,2900 ha położona w Czołnochowie, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00034257/6 (grunty orne klasy IIIa - 0,7300 ha, grunty orne klasy IIIb - 0,5600 ha).
Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki działka ta przeznaczona jest pod obszary gleb chronionych klas II-III i IVa bez prawa zabudowy z wyjątkiem enklaw przeznaczonych pod zainwestowanie.
Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 12,62 dt żyta rocznie.

3. Grunty rolne o powierzchni 1,1700 ha stanowiące część działki nr 56/5 o powierzchni 1,3262 ha położonej w Czołnochowie, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00036837/0 (grunty orne klasy V – 0,2873 ha, grunty orne klasy VI – 0,8607 ha, pastwiska trwałe klasy IV – 0,0220 ha).
Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki działka ta przeznaczona jest w części pod tereny proponowanych dolesień i w części pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.
Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 6,17 dt żyta rocznie.

4. Grunty rolne o powierzchni 0,6200 ha stanowiące część działki nr 315/3 o powierzchni 0,7400 ha położonej we Wronowie, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00012238/7 (grunty orne klasy VI).
Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki działka ta przeznaczona jest pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.
Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 3,1 dt żyta rocznie.

Roczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września. Wartość rocznego czynszu dzierżawnego ustala się jako iloczyn stawki czynszu wyrażonej w dt żyta i obowiązującej średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411517 wewn. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-21 14:30:37
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-21 14:30:37
Odsłon: 114
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki/Grodziec".

Obwieszczenie (pdf)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-21 14:12:04
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2020-01-21 14:12:04
Odsłon: 179
Dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Gizałki ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok:

Zadanie I – Organizacja zajęć sportowych z tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej dzieci
i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu wolnego.

Zadanie II – „Prowadzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej"

Treść ogłoszeń oraz dokumenty w załączeniu.

Ogłoszenie I (DOC)

Ogłoszenie II (DOC)

Oferta (PDF)

Oferta (DOC)

Umowa (PDF)

Umowa (DOC)

Sprawozdanie (PDF)

Sprawozdanie (DOC)

Zgłaszanie członków komisji (PDF)  

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-17 13:44:29
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-17 13:44:29
Odsłon: 207
Dziennik zmian

Nabór kandydata na głównego księgowego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białobłotach oraz Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach (zakończony)

Ogłoszenie o naborze - sprostowane (PDF)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (PDF)

Informacja o wynikach naboru (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Ewa Marciniak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-18 19:51:03
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-16 09:24:13
Odsłon: 1191
Dziennik zmian

Zakład Komunalny Sp. z o.o. - ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż minikoparki gąsienicowej z lemieszem o napędzie spalinowym

Ogłoszenie o przetargu

Formularz oferty

Zdjecie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15 14:57:31
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2020-01-15 14:51:01
Odsłon: 1298
Dziennik zmian

Zakład Komunalny Sp. z o.o. - ogłaszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż ciągnika rolniczego

Ogłoszenie o przetargu

Formularz oferty

Zdjęcie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15 14:44:35
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2020-01-15 14:43:47
Odsłon: 1253
Dziennik zmian

20.01.2020 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 20 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15 13:33:41
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2020-01-15 13:33:41
Odsłon: 174
Dziennik zmian

Obowiązek składania informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki przypomina o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest. Informację należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. W informacji należy wpisać dane dla każdego posiadanego budynku, w którym występują wyroby z azbestem (tj. rodzaj budynku, numer działki, rodzaj wyrobu z azbestem i jego ilość w m2 oraz stopień pilności usunięcia) albo sporządzić oddzielną informację dla każdego budynku.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przechowuje się w domu przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji, a drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi, tj:
- Wójtowi Gminy Gizałki - dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
- Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego - dotyczy pozostałych osób (przedsiębiorców, osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, itp.)
Przed wypełnieniem „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje się ją w domu. Z oceny wynika stopień pilności usunięcia azbestu, który należy wpisać w „Informacji”.

Przypominamy, że złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” jest warunkiem uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów z azbestem.

Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), kto nie przekazuje informacji o wyrobach zawierających azbest wójtowi albo marszałkowi województwa, podlega karze grzywny (art. 346).

Druk „Informacji” i „Oceny” można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) albo pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl w zakładce „Ogłoszenia i obwieszczenia” (druki dołączone są do kurendy) lub w zakładce „Azbest”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 w. 109.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-07 12:14:49
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-07 12:14:26
Odsłon: 250
Dziennik zmian

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Nowa Wieś

Decyzja (PDF)

Taryfa do decyzji (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-02 12:27:25
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-02 12:27:25
Odsłon: 196
Dziennik zmian

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gizałki informuje, że od dnia 01.01.2020 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości. Obowiązek segregacji obejmuje również tych właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej zadeklarowali zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny.

Kontrola obowiązku segregacji prowadzona będzie każdorazowo przez pracowników firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy.

Od dnia 01.01.2020 r. obowiązywać będzie stawka opłaty w wysokości 13,00 zł od osoby. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji odpadów, na podstawie art. 6k ust. 3 wspomnianej ustawy, zastosowane będą stawki określone przez Radę Gminy Gizałki, tj. dwukrotność stawki podstawowej, która wynosi 26,00 zł od osoby.

Ponadto informujemy, że od podmiotów gospodarczych w ramach usługi odbierania odpadów komunalnych zbierane są tylko odpady komunalne, natomiast odpady wytworzone w ramach wykonywanej działalności gospodarczej należy przekazywać we własnym zakresie odpowiedniemu przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20 08:54:20
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-20 08:54:20
Odsłon: 252
Dziennik zmian

27.12.2019 r. - posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 27 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                 Przewodniczący Rady
Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 16:29:34
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-12-19 16:29:34
Odsłon: 178
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek XII Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki;
  2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
  3. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2020 r;
  4. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019;
  5. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  6. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki;
  7. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 -2031
   - odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 -2031;
   - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
   - dyskusja nad projektem uchwały;
   - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek;
   - głosowanie uchwały.
  8. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
   - odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020;
   - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2020;
   - odczytanie opinii komisji stałych o projekcie budżetu na rok 2020;
   - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
   - dyskusja nad projektem uchwały;
   - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek;
   - głosowanie uchwały.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20 13:48:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-20 07:45:47
Odsłon: 251
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.