Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się  25 maja 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020;
  2. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na zakup respiratora – sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19;
  4. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;
  5. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  6. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  7. w sprawie utraty mocy uchwały nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gizałki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  8. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2020;
  9. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  10. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez gminę Gizałki;
  11. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki
  12. w sprawie powołania zastępcy dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach;
  13. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach.
 1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
 2. Sprawozdanie z działalności GOPS w Gizałkach za rok 2019 oraz wykaz potrzeb na rok 2020.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-26 09:39:29
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-05-19 14:09:25
Odsłon: 151
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.