Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2020 roku

Podatek rolny

1) dla gospodarstw rolnych - 112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego
2) dla pozostałych gruntów - 225,00 zł od 1 ha fizycznego

Podatek leśny

42,7328 zł od 1 ha lasu pow. 40 lat

Opłata od posiadania psów

- 35 zł od jednego psa rocznie

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku transportowego (PDF)

Podatek od nieruchomości

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,82 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,22 zł od 1 m2 powierzchni
d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  1,63 zł od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,97 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,79 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,69 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7

Opłata targowa

Dzienne stawki opłaty targowej:

  1. Od sprzedaży ze stoiska, straganu lub innej formy sprzedaży za każdy rozpoczęty m2 2 zł nie mniej niż 10,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł
  2. Od sprzedaży z samochodu , platformy, przyczepy:
    a) produktów rolnych, ogrodniczych, zwierzęcych 10,00 zł
    b) pozostałych 20,00 zł

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, stawki naliczane są od osoby i wynoszą:
Zbiórka prowadzona w sposób selektywny:
- wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz kwoty 13,00 zł.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki
określone są od pojemnika o określonej pojemności i wynoszą:
Zbiórka prowadzona w sposób selektywny:
1. pojemnik 60 l - 25,00 zł
2. pojemnik 80 l - 28,00 zł
3. pojemnik 110/120 l - 31,00 zł
4. pojemnik 140 l - 35,00 zł
5. pojemnik 180 l - 41,00 zł
6. pojemnik 240 l - 56,00 zł
7. pojemnik 360 l - 81,00 zł
8. pojemnik 1100 l - 161,00 zł
9. kontener KP5 - 504,00 zł
10. kontener KP7 - 685,00 zł
11. kontener KP10 - 980,00 zł.
Zbiórka prowadzona w sposób nieselektywny:
1. pojemnik 60 l - 34,00 zł
2. pojemnik 80 l - 36,00 zł
3. pojemnik 110/120 l - 41,00 zł
4. pojemnik 140 l - 48,00 zł
5. pojemnik 180 l - 57,00 zł
6. pojemnik 240 l - 74,00 zł
7. pojemnik 360 l - 108,00 zł
8. pojemnik 1100 l - 210,00 zł
9. kontener KP5 - 658,00 zł
10. kontener KP7 - 910,00 zł
11. kontener KP10 - 1 270,00 zł.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-08 15:21:08
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2020-01-08 15:10:42
Odsłon: 279
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.