Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2018 roku

Podatek rolny

1) dla gospodarstw rolnych - 112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego
2) dla pozostałych gruntów - 225,00 zł od 1 ha fizycznego

Opłata od posiadania psów

- 35 zł od jednego psa rocznie

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku transportowego

Podatek od nieruchomości

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,74 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,50 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł od 1 m2 powierzchni
d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  1,50 zł od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,19 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,14 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,43 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,26 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7

Opłata targowa

Dzienne stawki opłaty targowej:

  1. Od sprzedaży ze stoiska, straganu lub innej formy sprzedaży za każdy rozpoczęty m2 2 zł nie mniej niż 10,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł
  2. Od sprzedaży z samochodu , platformy, przyczepy:
    a) produktów rolnych, ogrodniczych, zwierzęcych 10,00 zł
    b) pozostałych 20,00 zł

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, stawki naliczane są od osoby i wynoszą:
Zbiórka prowadzona w sposób selektywny:
- 7 zł/os dla nieruchomości zamieszkałych do 5 osób,
- 6 zł/os dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 i więcej osób.
Zbiórka prowadzona w sposób nieselektywny:
- 13 zł/os dla nieruchomości zamieszkałych do 5 osób,
- 11 zł/os dla nieruchomości zamieszkałych przez 6 i więcej osób.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki
określone są od pojemnika o określonej pojemności i wynoszą:
Zbiórka prowadzona w sposób selektywny:
1. pojemnik 60 l - 18 zł
2. pojemnik 80 l - 20 zł
3. pojemnik 110/120 l - 22 zł
4. pojemnik 140 l - 25 zł
5. pojemnik 180 l - 29 zł
6. pojemnik 240 l - 40 zł
7. pojemnik 360 l - 58 zł
8. pojemnik 1100 l - 115 zł
9. kontener KP 5 - 360 zł
10. kontener KP 7 - 490 zł
11. kontener KP 10 - 700 zł
Zbiórka prowadzona w sposób nieselektywny:
1. pojemnik 60 l - 24 zł
2. pojemnik 80 l - 26 zł
3. pojemnik 110/120 l - 29 zł
4. pojemnik 140 l - 34 zł
5. pojemnik 180 l - 41 zł
6. pojemnik 240 l - 53 zł
7. pojemnik 360 l - 77 zł
8. pojemnik 1100 l - 150 zł
9. kontener KP 5 - 470 zł
10. kontener KP 7 - 650 zł
11. kontener KP 10 - 910 zł

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-02 14:59:27
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-01-02 14:59:27
Odsłon: 910
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.