Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XXXI Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 16:00 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXXI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI


1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
    międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki, ze zmianą obejmującą część terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las, Dziewin Duży, Czołnochów i Tomice;

2) uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

3) zmieniająca  uchwałę  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2017 rok;

4) stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

5) obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 r.;

6) zmian planu budżetu na rok 2017;

7) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 2026;

8) określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Gizałki oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zadań.

 8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11 . Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 09:19:39
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2017-10-31 12:53:57
Odsłon: 867
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.