I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się na I piętrze budynku przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach

Wójt Gminy Gizałki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się na I piętrze budynku przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i 2 przedpokoi o powierzchni użytkowej 83,34 m2 oraz piwnicy nr 13 o powierzchni 12,24 m2 wraz z udziałem wynoszącym 12/100 w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i w gruncie stanowiącym działkę nr 348/5 o powierzchni 0,35 ha zapisaną w księdze wieczystej KW 18942.

Budynek, w którym znajduje się w/w lokal, to obiekt mieszkalno-użytkowy. Na parterze budynku znajdują się lokale służby zdrowia oraz apteka, a na piętrze znajdują się lokale mieszkalne. W sąsiedztwie budynku znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 85.000,00 zł. Wadium wynosi 8.500,00 zł.  Sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23) w dniu 18 kwietnia 2007 r. o godz. 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Gizałkach lub na konto Urzędu w BS Pleszew O/Gizałki Nr 79 8407 0003 0400 0185 2000 0001 najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2007 r. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na konto Urzędu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie okazanie przed przetargiem dowodu wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej i wpisu do księgi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Wszelkich informacji o przetargu udziela się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w tygodniku „Życie Pleszewa”, na stronie internetowej bip.gizalki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z:

  • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),
  • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-03-07 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1357
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.