Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 304/1 w Tomicach

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do sprzedaży:

Działka nr 304/1 o powierzchni 0,0207 ha położona w Tomicach, zapisana w księdze wieczystej KZ1P/00032127/2. Na działce znajduje się część budynku mieszkalnego należącego do współwłaścicieli przyległej działki nr 292/2, na której znajduje się pozostała część tego budynku. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej o nawierzchni gruntowej.

Dla działki nr 304/1 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: tereny projektowanej zabudowy usług turystyczno-rekreacyjnych i sportowych.

Cena nieruchomości wynosi 1.490,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych). Sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli przyległej działki nr 292/2, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Nabywcy nieruchomości pokrywają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, tj. koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz koszty zawarcia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej i wpisu do tej księgi.

Przy sprzedaży tej nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gizałki (pokój nr 7), tel. 062 7411517 wew. 108.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.gizalki.pl.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej - w tygodniku „Życie Pleszewa” oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Tomice.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2010-01-08 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1926
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.