Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 42/1 o powierzchni 0,33 ha w Orlinie Dużej

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gizałki:

Nieruchomość o powierzchni 0,33 ha położona w Orlinie Dużej, oznaczona jako działka nr 42/1, zapisana w księdze wieczystej KW 18057. Działka usytuowana jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej i ma kształt czworoboku. Na części nieruchomości znajdują się ruiny zabudowy byłego skupu żywca przeznaczone do rozbiórki, a część nieruchomości stanowi las. W otoczeniu działki znajdują się lasy i grunty orne.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie 8.6 RPU - tereny urządzeń obsługi gospodarki rolnej adaptowane w planie - punkt skupu żywca.

Przeznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: istniejący teren o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Cena nieruchomości wynosi 16.230,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych). Sprzedaż tej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze odrębnego ogłoszenia.

Przy sprzedaży tej nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-07 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1416
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.