Nabór na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d  ustawy  z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2011 r.(Dz.U. Nr 47, poz..277) Wójt Gminy Gizałki - jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór

kandydatów na rachmistrzów spisowych

w ramach Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 r.
przeprowadzanego na terenie Gminy Gizałki
w terminie od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.


Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. ukończone 18 lat,
 2. co najmniej średnie wykształcenie,
 3. dyspozycyjność z uwagi na 3 miesięczny okres pracy (szkolenie i warsztaty  w m-cu styczniu-lutym 2011,  od 1-do 17 marca obchód przedspisowy, od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. NSP),
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pożądane jest aby kandydaci byli obeznani z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umieli praktycznie wykorzystać mapy cyfrowe - spis będzie realizowany za pomocą urządzeń hand-held),
 5. kandydat na rachmistrza powinien zamieszkiwać, pracować na terenie Gminy Gizałki i być sprawny  fizycznie ze względu na specyfikę pracy,
 6. umiejętności interpersonalne,
 7. kandydat na rachmistrza powinien być asertywny,
 8. umiejętność organizacji własnej pracy.

Warunki pracy:

Praca w terenie - bezpośrednie wywiady u osób wskazanych w ramach NSP.

Harmonogram naboru:

I etap

 1. Złożenie wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 grudnia 2010 r. 
 2. W zależności od ilości otrzymanych ofert może zostać przeprowadzony test kwalifikacyjny lub przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna.
 3. Wybór kandydatów na rachmistrzów.

II etap

 1. Odbycie szkolenia i udział w warsztatach.
 2. Kandydaci na rachmistrzów po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie  oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia  o zachowaniu tajemnicy statystycznej oraz powołaniu na rachmistrzów spisowych podpisują umowy zlecenia z Wojewódzkim Komisarzem Spisowym.

Dojazd na szkolenie z organizacji i metodologii oraz aplikacji mobilnej odbywa się na koszt osoby aplikującej. Szkolenia odbędą się w styczniu i lutym w Poznaniu, Szamotułach, Koninie, Kościanie, Kaliszu i Pile i potrwają 4 dni.

Dokumenty wymagane do złożenia:

 1. Życiorys (CV) – zawierający numer telefonu kontaktowego.
 2. Dokument poświadczający wykształcenie.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Oświadczenie kandydata o znajomości obsługi komputera.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem \"Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowychw ramach Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 r.\" pod adresem:

Urząd Gminy Gizałki
ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Dokumenty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert do 20 grudnia 2010 r.

Kandydaci, którzy złożą dokumenty terminowo oraz będą one kompletne zostaną poinformowani o rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się dnia 20 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Gizałki. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy
/-/ Mariusz Piasecki

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-15 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1591
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.