Kurenda w sprawie dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska (w tym azbest) oraz sposobu ich eliminowania

Urząd Gminy Gizałki przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby wykorzystujące substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska, w tym azbest, są obowiązane do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania.

Właściciele lub użytkownicy miejsc, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (np. eternit) powinni dokonać inwentaryzacji tych wyrobów poprzez spis z natury i sporządzić informację według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. (Dz.U. nr 192, poz. 1876), tj.:
informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, albo informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, przedkładają powyższą informację do Urzędu Gminy w Gizałkach, natomiast pozostałe osoby - do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Osoby, które w roku 2007 lub 2008 złożyły informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, składają kolejną informację w przypadku zakończenia wykorzystywania wyrobów zawierających azbest.

Prosimy o składanie w/w informacji w pokoju nr 7 Urzędu Gminy (główny budynek) w terminie do dnia 31.01.2009 r.

Druk odpowiedniej informacji można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 7) lub    u sołtysa, albo na stronie internetowej bip.gizalki.pl w zakładce środowisko i jego ochrona - azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest (załączniki do programu).

Przypominamy również, że zgodnie z art. 346 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. nr 129 z 2006 r., poz. 902 z późn.zm.), kto nie przekazuje w/w informacji wójtowi albo marszałkowi województwa, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega ten, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc występowania azbestu oraz sposobu jego eliminowania.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest i sposób postępowania z nimi regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649).

Właściciele lub zarządcy nieruchomości są zobowiązani do sporządzania i przedkładania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Pleszewie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” według wzoru określonego w załączniki nr 1 do w/w rozporządzenia. Druk tej oceny można otrzymać w tut. Urzędzie - pokój nr 7.

Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne     i socjalne oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Wykonawca prac przed ich rozpoczęciem jest obowiązany zgłosić te prace powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego oraz okręgowemu inspektorowi pracy, natomiast właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest wykonawca prac zobowiązany jest do złożenia właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oświadczenia o prawidłowości wykonania prac i o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

Wykaz firm uprawnionych do wykonywania prac związanych z usuwaniem azbestu, które uzyskały decyzję Starosty Pleszewskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, znajduje się w tut. Urzędzie (pokój nr 7) oraz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i zamieszczony jest także na stronie internetowej bip.gizalki.pl w zakładce środowisko i jego ochrona - azbest.

Odpady z azbestem mogą być składowane jedynie na specjalnych składowiskach odpadów niebezpiecznych (np. w Koninie lub w gm. Trzemeszno).

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251), kto składuje odpady w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych albo miesza odpady niebezpieczne z innymi odpadami powodując wzrost zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi lub środowiska, podlega karze aresztu albo grzywny.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2009-01-06 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1303
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.