Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,38 ha położonej w Rudzie Wieczyńskiej oznaczonej jako działka nr 67

Wójt Gminy Gizałki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,38 ha położonej w Rudzie Wieczyńskiej oznaczonej jako działka nr 67, stanowiącej własność Gminy Gizałki, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00020507/3. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: część działki symbol w planie RL – teren upraw polowych i część działki symbol w planie RZ – teren łąk i pastwisk.

Przeznaczenie działki w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: teren upraw polowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500,00 zł. Wadium wynosi 200,00 zł. Sprzedaż tej nieruchomości nie podlega podatkowi VAT.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23) w dniu 7 sierpnia 2007 r. o godz. 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Gizałkach lub na konto Urzędu w BS Pleszew O/Gizałki Nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2007 r. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na konto Urzędu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie okazanie przed przetargiem dowodu wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
Przy sprzedaży w/w nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Wszelkich informacji o przetargu udziela się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gizałkach (pokój nr 2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23), tel. 062 7411517 wew. 110.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych www.gizalki.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z:

  • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),
  • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-07-06 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1397
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.