Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego oraz zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Gminy Gizałki

Wójt Gminy Gizałki  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - ds. planowania przestrzennego oraz zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Gminy Gizałki.

 1. Wymagania niezbędne:
   
  • wykształcenie wyższe o profilu umożliwiającym pracę na proponowanym stanowisku,
  • dobra umiejętność obsługi komputera,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • doświadczenie zawodowe (staż pracy minimum 3 lata),
  • znajomość przepisów i problemów zagospodarowania przestrzennego oraz procedur administracyjnych z tym związanych,
  • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych.
    
 2. Wymagania dodatkowe:
   
  • dyspozycyjność,
  • skrupulatność,
  • komunikatywność,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B.
    
 3. Wymagane dokumenty:

  • życiorys,
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dokumenty poświadczające wykształcenie,
  • świadectwa pracy lub zaświadczenia (ich kopie) potwierdzające staż pracy,
  • zaświadczenie  lub oświadczenie o niekaralności,
  • zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy z chwilą dokonania wyboru oferty.
    
 4. Zakres zadań na stanowisku to w szczególności:
   
  • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • wydawanie postanowień, zaświadczeń, wypisów, wyrysów i informacji z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • wydawanie decyzji  środowiskowych;
  • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.
    
 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
   
  Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 16 lipca 2007r. osobiście w Urzędzie Gminy Gizalki (sekretariat) bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Gizałki”.
  Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
   
 6. Informacje dodatkowe.
   
  Z kandydatami mogą być przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.
  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)  oraz własnoręcznym podpisem.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2007-07-03 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1414
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.