Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku - \"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczyca – Wierzchy ETAP II\"

Wójt Gminy Gizałki na podstawie art. 10 §1, art. 73 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 21 ust. 2, art. 29, oraz art. 30,  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Leszczyca – Wierzchy ETAP II”.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gizałki w dziale Środowisko i jego ochrona pod adresem internetowym: www.bip.gizalki.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski na piśmie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, pokój nr 13.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2009-02-27 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1488
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.