I przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,24 ha położonej w Kolonii Obory oznaczonej jako działki nr 98/4 i 98/5

Wójt Gminy Gizałki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,24 ha położonej w Kolonii Obory oznaczonej jako działki nr 98/4 i 98/5, stanowiącej własność Gminy Gizałki, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00031137/8.

Działka nr 98/4 o powierzchni 0,22 ha ma kształt kwadratu. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytki rolne zabudowane B-RVI (budynki nie istnieją), a działka nr 98/5 - jako droga, która łączy działkę nr 98/4 z drogą publiczną. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się z jednej strony zabudowa zagrodowa, z pozostałych stron otoczenie stanowią grunty rolne i lasy.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r.: symbol w planie MR - teren zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie działki w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: tereny o wiodącej funkcji zagrodowej istniejące i projektowane z usługami towarzyszącymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23.790,00 złotych (w tym 22 % VAT).  Wadium wynosi 2.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gizałkach (sala nr 3 na parterze) w dniu 20 kwietnia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 11:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne dokumenty upoważniające do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 16 kwietnia 2009 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wyżej określonej wysokości, które należy wnieść w pieniądzu w takim terminie, aby w dniu 16 kwietnia 2009 r. znalazło się na koncie Urzędu Gminy Gizałki w BS Pleszew Oddział w Gizałkach Nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie okazanie przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.

Nabywca nieruchomości, przed zawarciem umowy przenoszącej własność, pokrywa koszty geodezyjne, odpisu księgi wieczystej, wyceny nieruchomości, ogłoszeń w prasie oraz zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

Przy sprzedaży w/w nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Wszelkich informacji o przetargu udziela się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gizałki (pokój nr 7 na piętrze), tel. 062 7411517 wew. 108.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.gizalki.pl.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2009-03-17 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1559
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.