Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie położonym w Gizałkach wadłuż ulicy Kaliskiej

Wójt Gminy Gizałki na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  1997 Nr 115 poz. 741 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 13.05.2009 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Budowie linii oświetlenia ulicznego na terenie położonym w Gizałkach wzdłuż ulicy Kaliskiej

Niniejsza decyzja została wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), tj. z:

  • Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu –  postanowienie WA/Ka-4153/1534/2009 z dnia 16 kwietnia 2009r.
  • Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – postanowienie WZDW.32.73350/120/09 z dnia 23 kwietnia 2009r.
  • Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – postanowienie DI IV-180-7328/207/09 z dnia 20 kwietnia 2009r.
  • Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – postanowienie DR.IV/7036/3P(1841)09 z dnia 30 kwietnia 2009r.
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismo RDOŚ-30-PN.II-6633-220/09/ag z dnia 27 kwietnia 2009r.
  • Starostą Pleszewskim – postanowienie GN.6018-3-86/09 z dnia 30 kwietnia 2009r.

W/w decyzja została wydana na wniosek Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.
Z treścią uzgodnień oraz decyzji można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pok. nr 13.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronom.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2009-05-14 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1199
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.